10% Online zľava

Všetky produkty
Menu

Všeobecné obchodné podmienky e-shop BITO SK

1. Všeobecné podmienky

Predávajúcim je spoločnosť BITO-Skladovacia technika s.r.o., Sládkovičova 757/38A, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 17715/R, IČO: 36 761 508, DIČ: SK2022356688, tel. +421 (0) 917 216 412, e-mail: miriama.kloknerova@bito.com (ďalej len predávajúci).

Kupujúcim je výlučne podnikateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka na webstránkach. Predávajúci prostredníctvom e-shopu nedodáva tovar spotrebiteľom, preto kupujúcim nikdy nie je fyzická osoba – spotrebiteľ podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a zadaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky (VOP)sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

Pre vylúčenie pochybností predávajúci vyhlasuje, že na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim sa neaplikuje ustanovenie § 7 ods. 1 a) 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a ani ostatné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky o ochrane spotrebiteľa.

Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, strany primárne komunikujú elektronickou poštou alebo cez e-shop predávajúceho.

2. Objednávanie

Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

  • prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho
  • alebo emailovou objednávkou na adresu miriama.kloknerova@bito.com, pričom objednávka musí obsahovať presné označenie kupujúceho vrátane uvedenia obchodného mena, sídla, IČO, emailová adresa, označenie osoby, ktorá koná v mene kupujúceho, presné označenie tovaru, jeho množstva, miesta dodania, ceny ako aj súhlas s akceptáciou týchto VOP

Miesto dodania sa musí vždy nachádzať v Slovenskej republike.

Pokiaľ emailová objednávka neobsahuje potrebné údaje alebo je na overenie totožnosti konajúcej osoby potrebné dodať nejaké podklady, kupujúci ich na požiadanie oznámi predávajúcemu
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Zrušenie už zaslanej objednávky je zo strany kupujúceho možné iba do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu alebo ak objednávka nie je zo strany predávajúceho potvrdená do 3 pracovných dní od doručenia objednávky.

Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci obvykle nasledujúci pracovný deň emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné pre obe strany!

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa potvrdenej objednávky.

Predávajúci má právo zrušiť už potvrdenú objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, neprevzatie tovaru ...).

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

3. Ceny v e-shope

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a potvrdenia objednávky. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvedené bez DPH (ak nie keď výslovne uvedené inak), k cenám bude účtovaná a kupujúcim zaplatená DPH.
Ceny sú vrátane balenia.
K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za prepravu dodatočne a podľa nasledovného kľúča:

Objednávka v hodnote nad 200 € je vrátane dopravy, tzn. že k základným cenám v e-shope sa nebudú pripočítavať náklady na prepravu.

Pri objednávke v cene nižšej ako 200 € je kupujúci povinný zaplatiť aj náklady na prepravu a to vo výške 25 € za každú objednávku.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny tovaru na internetovej stránke, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Platobné podmienky a fakturácia

Pri objednávkach nad 5000 € sme oprávnení požadovať platbu vopred (výška zálohy a splatnosť bude dohodnutá s kupujúcim).
Platobné podmienky do 30 dní po prevzatí tovaru pri objednávkach tovaru do hodnoty (súhrnnej) do 5000 € (vrátane). V individuálnych prípadoch je však predávajúci na základe svojho voľného uváženia oprávnený požadovať zálohovú platbu aj pri objednávkach do 5.000,- €; výška a splatnosť zálohy bude kupujúcemu vopred oznámená.

Tovar zostáva majetkom spoločnosti BITO až do jeho úplného zaplatenia, kupujúci ho nie je oprávnený pred zaplatením scudziť ani zriadiť k nemu žiadne právo tretej osoby.

Faktúra sa posiela e-mailom alebo poštou na zákazníka do 24 hodín po podpise prevzatia tovaru zákazníkom. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, aby mu faktúry boli zasielané elektronicky na email označený kupujúcim pri objednaní tovaru, faktúra bude zasielaná vo formáte PDF.

V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť aj úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe 10% ročne.
Pokiaľ nie je kúpna cena uhradená ani do 30 dní od splatnosti alebo ak kupujúci neuhradí zálohu na kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, v takomto prípade je kupujúci povinný bezodkladne vrátiť dodaný tovar,.

5. Dodacie podmienky – termín

Dodacia lehota na tovar uvedený v e-shope je do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky alebo od zaplatenia zálohy, ak je táto požadovaná.

U niektorých položiek táto doba môže byť dlhšia. O presnej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom, prípadne telefonicky.

V prípade, že s tým kupujúci bude súhlasiť, môže byť objednávka kupujúceho vybavená aj čiastočne, pričom zvyšná časť objednaného tovaru bude kupujúcemu dodaná v dodatočnej lehote dohodnutej medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade čiastočného vybavenia objednávky bude kupujúcemu kúpna cena za tovar fakturovaná po častiach, a to vždy vo vzťahu k dodávanému tovaru.

Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota (dlhšia ako 14 pracovných dní), má možnosť stornovať objednávku do 3 pracovných dní od oznámenia.

6. Doručenie tovaru – fyzické prevzatie tovaru

Predávajúci zabezpečuje dopravu prostredníctvom dopravcu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho a musí sa nachádzať v SR. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky, skontrolovať tovar a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených vadách.

Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované.

Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy ho tento prevezme od predávajúceho alebo dopravcu. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v plnom rozsahu na kupujúceho momentom prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste vystavenom predávajúcim alebo dopravcom.

7. Záruky a reklamácie

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru (ak ich predávajúci oznámil alebo potvrdil) a Obchodným zákonníkom.
Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Spolu s tovarom je dodávaný aj návod na použitie, ktorý je kupujúci povinný dodržiavať.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená kupujúcim, najmä poškodením výrobku, nevhodným alebo nadmerným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), nedodržanie návodu na použitie (ktorý je prikladaný k tovaru),zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady. Bez predloženia tovaru nie je možné uznať vady a nároky z vád.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Postup reklamácie:

Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
Poslať produkt späť na adresu sídla predávajúceho, reklamácia bude vybavená obvykle v lehote do 30 dní. Náklady na prepravu tovaru ako aj náklady vzniknuté v súvislosti s výjazdom servisného technika (ak sa na výjazde strany dohodnú) v prípade neoprávnenej reklamácie počas záruky ako aj mimo nej znáša kupujúci.

8. Záverečné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.
Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené alebo pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, platí, že jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim je v najširšom rozsahu umožnenom príslušnými právnymi predpismi vylúčené.
Pre vylúčenie pochybností predávajúci uvádza, že ponuka tovaru na internetovej stránke www.bito.com nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať VOP. Akékoľvek zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke, ak predávajúci neuvedie inak. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia vždy VOP účinnými v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle: +421 (0) 917 216 412 alebo mailom na miriama.kloknerova@bito.com.

V prípade nespokojnosti s nákupom na internetovom obchode predávajúceho sa kupujúcemu odporúča okamžite kontaktovať predávajúceho. Každý podnet bude vyriešený v čo najkratšom možnom čase.

Prípadné sťažnosti a podnety môže kupujúci uplatniť na adrese sídla predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese miriama.kloknerova@bito.com.

„Dokonalosť ako vášeň...

...túto filozofiu cítite v každom výrobku a v každej službe BITO. Je jedno, či sa jedná o regál alebo prepravku, ktorú si u nás objednáte alebo plánujete veľký komisionársky sklad: Môžete vždy počítať s najvyššou kvalitou a inovačnými riešeniami. To Vám sľubujem!“

Fritz A. Bittmann, majiteľ spoločnosti

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.11.2019.

Táto ponuka je určená pre priemysel, remeslá, obchod a slobodné povolania, na použitie v samostatnej zárobkovej činnosti, odbornej alebo obchodnej činnosti.

bookmark cogwheel container eco ladder locker new newsletter order-history packaging protect rotation sale-corner sale shelf transport video workplace amazonamex-2amexjcbklarnamastercardnachnahme_aenachnahme_denachnahme_enpaypal cartebleu selbstabholung_aeselbstabholung_deselbstabholung_ensofortvisaworldpay