Všeobecné obchodní podmínky BITO skladovací technika

I. Výhradní platnost podmínek

Platí výhradně naše smluvní, dodací a platební podmínky. Protichůdné, doplňující nebo od našich smluvních, dodacích a platebních podmínek výrazně se odchylující podmínky objednatele neuznáváme, ledaže bychom s jejich platností výslovně písemně souhlasili. Tento požadavek na vyslovení souhlasu platí v každém případě, a to zejména také tehdy, když při znalosti podmínek objednatele provedeme dodávku k objednateli bez uplatnění výhrady.

Tyto smluvní, dodací a platební podmínky platí také pro všechny budoucí obchody stejného druhu realizované s objednatelem, aniž bychom na tyto podmínky museli v každém jednotlivém případě znovu upozorňovat. Všechna ujednání učiněná mezi námi a objednatelem za účelem realizace této smlouvy jsou písemně stanovena v této smlouvě. Změny a doplňky této smlouvy vyžadují písemnou formu. To platí také pro změny tohoto ujednání o písemné formě.

Objednávka je platná až v okamžiku, kdy od nás objednavatel e-mailem obdrží potvrzení o přijetí objednávky, potvrzení ceny a termínu dodání.

II. Rozsah povinného plnění

Rozsah našeho povinného plnění se řídí výhradně dle našeho písemného potvrzení objednávky.

III. Ceny

Cena za dopravu je stanovena v závislosti na charakteru objednávky (váha, množství) a řídí se dle aktuálního ceníku dopravce. Základní sazba za dopravu je 1 200 Kč. Při objednávce v hodnotě vyšší než 50 000 Kč je doprava zdarma.

Vyhrazujeme si právo na přiměřené změny cen na základě změn nákladů na suroviny nebo v případě technické nebo tiskové chyby.

IV. Lhůty pro poskytování plnění

Uváděné lhůty pro poskytování plnění jsou přibližnými lhůtami. Vyšší moc, nedostatek surovin a také pozdní dodávky od subdodavatelů, pokud nejsou naším zaviněním, vedou k přiměřenému prodloužení dohodnuté lhůty pro poskytnutí plnění.

V. Balení

Balení provádíme vždy s ohledem na produkt a zakázku a dle našeho uvážení co nejvýhodnějším způsobem. Volitelně můžeme zboží expedovat v mřížových kontejnerech a na standardizovaných paletách. Tyto přepravní kontejnery a palety podléhají ustanovením a pokynům přepravce. Transportní obaly jsou omezeny na minimum. Používáme zásadně recyklovatelné materiály. U bezplatných zpětných zásilek jsou obaly vraceny / brány zpět.

VI. Expedice zboží a přechod rizik

Způsob expedice, a to zejména výběr osoby přepravce, provedeme dle našeho uvážení, pokud nebylo dohodnuto jinak. Nebezpečí náhodného zániku zboží, nebezpečí náhodného zhoršení zboží a nebezpečí z přepravy nese objednatel od okamžiku předání zboží speditérovi, přepravci nebo jiné přepravní osobě, a to nezávisle na tom, kdo nese přepravní náklady, kdo přepravu provádí a odkud je přeprava prováděna. Totéž platí i tehdy, když je naše strana povinna provést montáž zboží. Přepravní riziko je pro objednatele bezplatně pojištěno.

Při předání zboží nehraje roli, zda se objednatel s přejímkou zboží opozdil. Na žádost objednatele postoupíme všechny případné nároky na náhradu škody z titulu škodlivého jednání třetí strany postupně objednateli proti zaplacení dohodnuté úhrady.

VII. Montáž

Jestliže jsme povinni provést montáž, bude montáž provedena výhradně dle našich připojených montážních návodů.

VIII. Platba a zápočet

Pokud není dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné do 21 dnů od data vystavení faktury netto beze srážky nebo do 8 dnů se skontem ve výši 2 %. Následky prodlení s placením se řídí dle zákonných předpisů. Odložené a opožděné platby budou úročeny úrokovou sazbou ve výši 0,05% za každý den prodlení. Uplatnění vyšší škody z titulu prodlení zůstává vyhrazeno.

U zakázky v hodnotě netto od 25.000 EUR jsme oprávněni požadovat platby předem resp. splátky podle již realizovaných dílčích plnění. Jestliže nám budou objednané zakázky z jakéhokoliv důvodu, který není naším zaviněním, zrušeny nebo stornovány, musí objednatel i přesto zaplatit storno poplatek ve výši 25% z ceny zakázky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Objednatel má právo provést zápočet pouze tehdy, když jsou jeho protinároky stanoveny jako právoplatné, nesporné nebo je naše strana uznala. K výkonu zádržného práva je objednatel oprávněn pouze tak dalece, jak se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

IX. Výhrada vlastnictví

Až do úplného zaplacení všech našich pohledávek za dodání zboží a z běžného obchodního vztahu (zajištěná pohledávka) si vyhrazujeme vlastnictví k dodanému zboží.

Před úplným zaplacením zajištěné pohledávky nesmí být zboží podléhající výhradě vlastnictví zastaveno ani poskytnuto jako záruka ve prospěch třetí strany. Totéž platí také pro případná následná ustanovení o pohledávkách postoupených v náš prospěch.

Objednatel je povinen se pečlivě starat o dodané zboží až do okamžiku přechodu vlastnictví. Objednatel je povinen dostatečně pojistit dodané zboží na vlastní náklady zejména proti ohni, vodě a krádeži. Jestliže jsou zapotřebí údržbové a inspekční práce, musí je objednatel provádět včas a na vlastní náklady.

V případě uplatnění zástavy nebo jiného zásahu třetí strany vůči zboží, které náleží naší straně, nás musí objednatel neprodleně písemně informovat. Jestliže třetí strana není schopna nahradit nám soudní a mimosoudní náklady žaloby dle platných českých zákonů a nařízení, ručí objednatel vůči nám za vzniklé škody a nedostatky.

X. Ručení a promlčení

Jestliže z těchto smluvních, dodacích a platebních podmínek včetně dále uvedených ustanovení nevyplývá jinak, ručíme při porušení smluvních a mimosmluvních povinností dle příslušných zákonných předpisů.

Ohledně náhrady škody ručíme - lhostejno z jakého právního důvodu - za škody, které byly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Při prosté nedbalosti však ručíme pouze při porušení podstatné smluvní povinnosti, přičemž v takovém případě je naše ručení omezeno na náhradu předvídatelné, typické vzniklé škody.

Nároky na ušlý zisk, ušetřené výdaje z titulu nároků na náhradu škod vznášených třetími stranami jakož i ostatní nepřímé a následné škody není možno uplatňovat, ledaže by naší stranou poskytovaný kvalitativní parametr usiloval právě o to, aby byl objednatel před takovou škodou ochráněn.

Výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti a ručení neplatí, jestliže naše strana vadu zlomyslně zamlčela nebo převzala záruku za kvalitu zboží. Výše uvedenými ustanoveními zůstává nedotčeno také naše ručení za škody z titulu usmrcení, fyzického poranění nebo poškození zdraví, a to nezávisle na závažnosti zavinění. Jestliže je naše ručení vyloučeno nebo omezeno, platí to také pro naše zaměstnance, pracovníky, zástupce a pomocné subjekty.

Promlčecí lhůta činí u nároků z titulu vad 24 měsíců. Promlčecí lhůta začíná běžet od okamžiku dodání zboží s přechodem rizik na objednatele, u montážních výkonů a děl převzetím plnění nebo díla objednatelem.

XI. Povinnost reklamovat

Je-li objednatel obchodníkem ve smyslu občanského zákoníku, pak jeho nároky na náhradu škody předpokládají, že řádně splnil své povinnosti dle platných českých zákonů a předpisů. Jestliže se při kontrole zboží nebo později ukáže nějaká vada, musí ji objednatel vůči nám písemně reklamovat neprodleně, a to nejpozději do dvou týdnů. Zjevné vady (včetně nesprávné a množstevně nedostatečné dodávky) musí být vůči nám reklamovány do dvou týdnů od obdržení dodávky. Jestliže objednatel opomine řádnou kontrolu nebo reklamaci zboží, je naše ručení za nereklamovanou vadu vyloučeno.

XII. Výměna a vrácení zboží

Jestliže souhlasíme s požadavkem objednatele na výměnu resp. vracení zboží, aniž bychom k tomu byli právně zavázáni, nese objednatel odtud vzniklé náklady. Předpokladem pro výměnu resp. vracení zboží je, že objednatel zašle zboží zpět na své riziko, a že zboží bude při příjezdu k nám v bezvadném stavu. U speciálních produktů jsou výměna resp. vracení zboží vyloučeny.

XIII. Ochrana kvality homologovaných produktů

Objednatel a provozovatel homologovaných skladových regálů a regálových zařízení jsou povinni kdykoliv umožnit zástupci společnosti BITO přístup do místa instalace regálů a umožnit prověření jejich kvality. Případná kontrola se provádí v rámci ochrany kvality homologovaných produktů a je pro objednatele a provozovatele bezplatná.

XIV. Aplikovatelné právo

Na tyto smluvní, dodací a platební podmínky a na všechny právní vztahy mezi námi a objednatelem se aplikuje výhradně české právo s vyloučením všech mezinárodních a nadnárodních právních předpisů.

XV. Místo plnění a místo soudu

Místem plnění a místem soudu pro všechny spory mezi stranami je, jestliže je náš smluvní partner obchodníkem, právnická osoba nebo veřejnoprávní speciální subjekt, rozhodčí soud v sídle dodavatele.

XVI. Ochrana dat a autorská práva

Upozorňujeme, že data z našeho obchodního spojení budou ukládána v elektronické podobě.

Ke všem podkladům přenechaným objednateli v souvislosti se zadáním zakázky si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva. Tyto podklady nesmí být zpřístupněny třetím stranám, ledaže jsme udělili objednateli náš výslovný písemný souhlas.

XVII. Neúčinnost

Jestliže je nebo se stane jednotlivé ustanovení smlouvy s objednatelem včetně těchto všeobecných obchodních podmínek zcela nebo částečně neúčinným, nebo jestliže obsahuje nedostatek, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena. Strany se zavazují, že namísto neúčinného ustanovení přijmou takovou dle zákona přípustnou úpravu, která se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neúčinného ustanovení, resp. Nahradí nedostatek.

BITO skladovací technika CZ, s.r.o.

Prosinec 2014

bookmark cogwheel container eco ladder locker new newsletter order-history packaging protect rotation sale-corner sale shelf transport video workplace amazonamex-2amexjcbklarnamastercardnachnahme_aenachnahme_denachnahme_enpaypal cartebleu selbstabholung_aeselbstabholung_deselbstabholung_ensofortvisaworldpay